European tour with Latinaotearoa July 7th, 2012 – Paris